Stockholm Stad tar över Koppargården den 1 februari

Formerna för överföringen av driften av vård- och omsorgsboendet Koppargården till Stockholm stad är nu definierade. Enligt överenskommelsen som undertecknades i början av december kommer driften att övergå den 1 februari 2012. Överenskommelsen innebär också att samtliga medarbetare erbjuds möjligheten att jobba kvar på Koppargården.

-         Överenskommelsen är isolerad till Koppargården och påverkar inte våra övriga verksamheter i Stockholm. Beslutet har föranletts av ett intensivt arbete med handlingsplaner för den fortsatta verksamheten och en kontinuerlig dialog med stadsdelsförvaltningen, säger Carl Gyllfors, VD för Carema Care i en kommentar.

Efter Carema Cares egna interna revision uppdagades det att företaget inte motsvarat de utbildningsmål som fastslogs 2008 i avtalet som reglerade samarbetet. De ansvariga inom bolaget lämnade organisationen i samband med upptäckten.

Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av Stockholms kommunstyrelse.

Även läkarorganisationen petas från Koppargården enligt DN

I dag berättar Dagens Nyheters Stockholmsupplaga att ”läkarna som rapporterade om missförhållanden på Caremas Koppargården har blivit uppsagda.” Enligt läkarorganisationen Trygg Hälsas verksamhetschef Anders Hellström är detta ett straff för att ha larmat om vanvård.

Carema Care vill med anledning av dessa påståenden tydliggöra några fakta:

  • Påstående: Anders Hellström hävdar att uppsägningen är ett direkt resultat av att Trygg Hälsas ansvariga läkare slagit larm den 19 september 2011 via en kritisk rapport till stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby. Fakta: Stadsdelens val av läkarorganisationer skulle lämnas in till landstinget senast den 30 september 2011. Carema Care lämnade sina synpunkter (att man helst såg en annan läkarorganisation på Koppargården) till stadsdelen redan den 30 augusti – det vill säga före Trygg Hälsa lämnade in sitt klagomål och de första artiklarna om Koppargården publicerades i Dagens Nyheter.
  • Påstående: Dagens Nyheter skriver att Anders Hellström nyligen fick ”beskedet att Trygg Hälsa har blivit uppsagd från alla de fyra Carema-boenden – tre i Stockholms stad och ett i Danderyd – där de sköter den medicinska vården.” Fakta: Vad gäller de tre boenden i Stockholms stad (Koppargården, Kristallgården och Magdalenagården) är det stadsdelarna som har fattat beslutet att avsluta samarbetet med Trygg Hälsa och landstinget som lämnar beskedet. Dock har Carema Care lämnat rekommendationer. Vidare är Trygg Hälsa inte ”huvudleverantör” på boendet i Danderyd. Carema Cares huvudleverantör är Danderydsgeriatriken, som i sin tur anlitat Trygg Hälsa som underleverantör av läkartjänster. Danderydsgeriatriken har signalerat att de inte vill fortsätta uppdraget och därmed har Carema Care lämnat önskemål till landstinget om att tilldelas en ny utförare. Då detta boende sköts i egen regi har Carema Care självt lämnat önskemålet.

-          De rekommendationer Carema Care har lämnat är baserade på bristande samarbete med Trygg Hälsa. Efter en anmälan från Vårdförbundets till Arbetsmiljöverket har myndigheten gjort en tillsyn på Koppargården. Inom ett par veckor inväntar vi Arbetsmiljöverkets beslut i frågan kring arbetsmiljöproblemen för Koppargårdens sjuksköterskor, som orsakats av samarbetssvårigheterna med Trygg Hälsa, säger chef för äldreomsorgen Kerstin Stålskog.

Enligt de besked som gavs under inspektionen kommer Arbetsmiljöverkets formella beslut att meddelas allra senast före jul.

Margareta Sööder, HR-chef på Carema Care vill inte spekulera kring Arbetsmiljöverkets beslut.

-          Jag kan bara konstatera att Carema Cares representanter är mycket nöjda med hur inspektionen förlöpte och att Arbetsmiljöverket i stort delade vår problembeskrivning.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets inspektion på Koppargården här: http://caremacaredokumentinifran.se/?p=326

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på Koppargården

Arbetsmiljöverket genomförde på onsdagen den 1 december en inspektion Koppargården i Stockholm för att komma till botten med de problem som huvudskyddsombudet på Vårdförbundet flaggade för tidigare i november.  På mötet deltog, förut medarbetare från Carema Care, även en inspektör från Arbetsmiljöverket samt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan från stadsdelsförvaltningen.

Bakgrunden till Vårdförbundets initiativ är upprepade om larm om problem i relationen mellan sjuksköterskorna på Koppargården och den ansvariga läkarorganisationen, det privata läkarföretaget Trygg-Hälsa.

-          Vi är mycket nöjda med inspektionen, säger Sanna Tidala, tf verksamhetschef på Koppargården i en  kommentar. Det är klart att problemen mellan sjuksköterskorna och läkarorganisationen har påverkat arbetsmiljön negativt och det känns som om Arbetsmiljöverket fick en god bild av de utmaningar som funnits.

Enligt de besked som gavs under inspektionen kommer Arbetsmiljöverkets formella beslut att meddelas allra senast före jul.

Margareta Sööder, HR-chef på Carema Care vill inte spekulera i vilka eventuella åtgärder som kan tänkas bli aktuella på Koppargården.

-          Jag kan bara konstatera att Carema Cares representanter är mycket nöjda med hur inspektionen förlöpte och att Arbetsmiljöverket i stort delade vår problembeskrivning.

Arbetsmiljöverket ska hjälpa Koppargården

Sedan ett och ett halvt år pågår en intern strid mellan flera av sjuksköterskorna och den läkarorganisation som har det medicinska ansvaret på Koppargården, skriver tidningen Vårdfokus.

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2011/November1/Intern-konflikt-pa-Koppargarden-anmals-till-Arbetsmiljoverket/

Carema Care beklagar att samarbetet med läkarorganisationen på Koppargården fungerat dåligt under en längre tid, men kan försäkra att detta inte beror på en ovilja till dialog från vår sida. Tilläggas kan att, till skillnad från vad som uppges i artikeln, så har både ledningen på Koppargården och Carema Cares ledning tagit upprepade initiativ till möten med läkarorganisationen.

Kommentar till polisanmälan mot tjänstemän

Demensförbundet polisanmäler stadsdelsdirektören och äldreomsorgschefen i stadsdelen Hässelby-Vällingby i Stockholm efter larmen om brister på äldreboendet Koppargården, rapporterade Sveriges Radios Ekot på söndagen.

Demensförbudnet anklagar två namngivna personer för att ha förvanskat skriftliga rapporter om vanvård och pressat medicinskt ansvariga sköterskor att ändra i rapporter. Detta, menar Demensförbundet, har lett till att missförhållandena kunnat fortsätta på Koppargården.

Med anledning av uppgifterna önskar Carema Care göra följande förtydligande:

-          Demensförbundets beslut rör inte Carema Care och vi har därför inga egentliga synpunkter på polisanmälan. Vi kan bara konstatera att det ju var vi själva som upptäckte bristerna på Koppargården vid en intern granskning redan i somras, dvs långt innan  medias intresserade sig för verksamheten. Dessa brister har vi också kommunicerat till stadsdelsnämnden samt betalat vite för, säger VD Carl Gyllfors i en kommentar.

-          Men ännu viktigare är att vi under en lång tid jobbat hårt för att ställa problemen tillrätta och genomföra en rad förbättringar. I det arbetet har vi idag också kommit mycket långt.

Minskad aktivitet på bloggen Nystart Koppargården

Eftersom debatten breddats till att omfatta betydligt mer än Koppargården har det startats en ny blogg där Carema Care gör inlägg i debatten, löpande svarar på saker som rapporteras samt bidrar med konkreta fakta för att nyansera rapporteringen och ge mer bakgrund till det som skrivs.

När någonting framkommer som direkt anbelangar Koppargården kommer detta att publiceras både här på Nystart Koppargården och även på Carema Care-dokument Inifrån.

Klicka här för att komma till den andra bloggen.

Kommentar till Stockholms Stads beslut att ta över Koppargården – Ett väntat besked

Stockholms stads besked om att man bryter samarbetet på vård- och omsorgsboendet Koppargården i Hässelby-Vällingby kommer inte som någon större överraskning för Carema Care. Snarare tvärtom.

-          Vi har varit inriktade på att det här skulle bli fallet efter stadsdelsnämndens beslut den 25 oktober. Vi har en förståelse för stadens besked och kommer självfallet att jobba så hårt vi bara kan för att överlämnandet ska bli så bra som möjligt. Först och främst för alla boenden men också för medarbetare, säger VD Carl Gyllfors.

Problemen på Koppargården uppdagades vid en intern revision under sommaren och det var också Carema Care som slog larm till stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby. Redogörelsen ledde till att Carema Care i augusti betalade ett vite till staden på 11,6 miljoner kronor. Vad måndagens besked exakt innebar vad gäller Koppargårdens framtida utformning eller när övergången till kommunal regi ska ske, är ännu oklart. Carema Care hoppas så snart som möjligt få till stånd en diskussion med stadsledningskontoret om ramarna för övergången.

-          Även om vi inte längre kommer att driva Koppargården hoppas vi ändå att våra tankar om att stöpa om verksamheten från grunden ska beaktas. Man ska ha klart för sig att det finns inneboende utmaningar att driva ett boende som Koppargården. Vi har tidigare föreslagit att Koppargården decentraliseras och görs om i ny form. Det skulle i ett slag åstadkomma de kvalitetsförbättringar som efterfrågats och som är helt rimliga, säger Carl Gyllfors.

Angående prenumeration på DN

I onsdags kom en faktura för att förnya DN prenumerationerna från den 1:a december. Med tanke på att vi inte vet hur länge vi kommer att vara kvar så tog vår verksamhetschef beslutet att vi inte förlänger det nu. När vi vet hur länge vi kommer att finnas kvar på Koppargården, så kommer vi att ha en prenumeration som täcker den tiden. Om vi inte skulle ha fått reda på hur det blir från den 1/12, så kommer vi att köpa lösnummer hos vår kiosk och dela ut på våra avdelningar. Detta gäller även andra tidningar vi har SvD och 8 Dagar.

Riksföreningen för MAS:arna efterlyser av mer nyanserad debatt

Vårdförbundets tidning Vårdfokus skriver idag om att mediernas rapportering kring Caremas skötsel av Koppargårdens äldreboende satt ett negativt fokus på  äldrevården i stort. MAS:arnas riksförening tycker inte att äldrevården är sämre inom privat verksamhet jämfört med den kommunala ochvill gärna se en mer nyanserad debatt om hur äldrevården fungerar i dag.

Läs hela artikeln här

Socialstyrelsen säkerställer kvaliteten i äldreomsorgen

Socialstyrelsen planerar för första gången att inspektera och granska hur enskilda kommuner säkerställer kvaliteten på äldreboenden. Det skriver Tidningarnas Telegrambyrå, TT, som har intervjuat Per-Anders Sunesson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen. Carema Care välkomnar initiativet från myndighet

Läs mer här